Toàn văn Hiến pháp sửa đổi
Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi
Tại sao đại biểu Dương Trung Quốc không bấm nút?
Hiến pháp năm 1992
Hiến pháp năm 1980
Hiến pháp năm 1959
Hiến pháp năm 1946