Luật số 75/2015/QH13: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Luật số 63/2014/QH13: Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Luật số 62/2014/QH13: Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014
Luật số 21/2012/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Luật số 78/2006/QH11: Luật quản lý thuế
Văn bản số 16/VBHN-VPQH: Luật thuế giá trị gia tăng
Văn bản số 04/VBHN-BTC: Luật thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số 14/VBHN-VPQH: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Văn bản số 19/VBHN-VPQH: Luật sở hữu trí tuệ
Luật thương mại 2005

[ 12 3 4