Pháp lệnh số 28/VBHN-VPQH hợp nhất quy định về Kiểm sát viên
Pháp lệnh số 15/2011/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số quy định về Kiểm sát viên
Pháp lệnh số 03/2002/PL-UBTVQH11 quy định về Kiểm sát viên
Pháp lệnh số 22/VBHN-VPQH quy định về Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số 14/2011/UBTVQH12 quy định về Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân
Pháp lệnh số 02/2002/PL-UBTVQH11 quy định về Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân
Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 về án phí, lệ phí tòa án