Kinh nghiệm giải quyết các vụ án hành chính
Một số sai sót chủ yếu trong giải quyết án lao động
Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014
Bút phê
Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010
Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013
Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011
Luật tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 14/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999
Luật số 11/2003/QH11: Luật về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[ 12 3 4